måndag 24 maj 2010

Skäl att glädjas

Svenskarna blir, trots vanligt förekommande föreställningar om ökande rasism och främlingsfientlighet, allt mindre negativa till invandrare och invandring. Statsvetare vid Göteborgs universitet har visat detta i tidsserieanalyser sedan 1993. Det senaste mättillfället redovisas av Marie Demker på dagens DN Debatt. Demkers övergripande slutsats:
Den svenska allmänheten har inte blivit mer negativ till vare sig invandrare eller flyktingar under de senaste 20 åren. Tvärtom är opinionen generellt mer generös i dag. Och trots mobiliseringsförsök så är de grupper som motsätter sig invandring fortfarande mycket små och representerar en ur politisk synvinkel perifer politisk subkultur.
Som om inte detta vore nog skäl att glädjas meddelar DN och flera andra tidningar att Sverigedemokraterna går kraftigt (och signifikant) tillbaka i en ny opinionsundersökning från SKOP. SD:s ras - från 5,0 till 2,9 procent - är undersökningens största förändring.

Inga kommentarer: