tisdag 26 januari 2010

Missbruksutredningen efterlyser ökat fokus på harm reduction

Gerhard Larssons missbruksutredning har släppt en diskussionspromemoria, Bättre vård och stöd för individen, som jag ännu inte har hunnit studera i detalj. Drugnews har dock en intressant artikel om promemorian och har intervjuat Gerhard Larsson. Intressant nog öppnar Larsson tydligt upp för ett ökat fokus på skadebegränsande strategier - harm reduction alltså, detta så bespottade och missförstådda begrepp i svensk narkotikadebatt.


Gerhard Larsson, missbruksutredare.

I promemorian skriver utredningen, under rubriken "Insatser för att begränsa skadeverkningarna av missbruk" (s. 202f):
Missbruksutredningens kartläggningsarbete hittills indikerar att så kallade skadebegränsande åtgärder (harm reduction) av olika slag kan vara en underutnyttjad strategi i Sverige. Utredningen kommer närmare att analysera orsakerna till detta samt lämna förslag som innebär att insatser enligt denna strategi kan utnyttjas i större omfattning i hela landet.
En lovande skrivning, även om resonemangen om harm reduction i övrigt verkar väldigt allmänt hållna i promemorian.

Till Drugnews bekräftar Larsson att man följer utvecklingen kring det danska heroinförskrivningsförsöket, men att ett liknande försök knappast kommer att bli aktuellt i Sverige på grund av att frågan är alltför kontroversiell här. Det är en bedömning jag delar, och jag är inte heller säker på att heroinförskrivning är någon särskilt god idé (1, 2).

För vidare läsning om harm reduction, se mitt kapitel om harm reduction på det narkotikapolitiska området, i antologin Straffa syndare eller hjälpa människor. Se även min bok Metadon på liv och död.

2 kommentarer:

Marianne Björk sa...

Hej:)Intressant att se att du intresserat dig för ämnet narkotika, samt narkomaner. Min fråga till dig egentligen är om di har någon egen empiri rörande ämnet ifråga eller om du kanske bara är påläst. se inte detta som något påhopp av något slag, utan bara som om du har en nyfiken läsare.

Stardust sa...

Hej! Om du med egen empiri menar egen erfarenhet av missbruk så är svaret nej. Jag har har alltid varit busskraj för "knarket" för egen del. :)