onsdag 13 februari 2008

Sågning på kanslihussvenska

Jag rivstartar bloggen med följande hysteriskt roliga sågning av finansdepartementets förslag om sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn (Fi2008:873). Det är Skatteverket som hållit i svärdet, förlåt pennan. Knappast en myndighet känd för sin rabulism, men här har de överträffat sig själva (Tack till Sara för tipset!):

Det remitterade förslaget om kompletteringar till förslaget om sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn skulle - om det genomförs - leda till en betydande konkurrenssnedvridning, till en betydande ökning av näringslivets uppgiftslämnande och till stor rättsosäkerhet. Ett sådant förslag kan Skatteverket självfallet inte tillstyrka.

Skatteverket har i yttrande 2007-06-25 avstyrkt förslagen i den departementspromemoria som därefter ledde fram till proposition 2007/08:29. De förslag som läggs fram i den här aktuella promemorian innebär sådana förändringar att Skatteverket med skärpa avstyrker förslagen i den del som avser sänkta socialavgifter. Skatteverket har däremot inga erinringar mot förslaget om sänkt mervärdesskatt för hotell och camping m.m.

Verket finner den korta remisstiden oacceptabel. Promemorians förslag innebär att mycket komplicerade och svårtolkade kriterier, som är nya för vår rättstillämpning, ställs upp för tillämpningen av de redan i ursprungligt förslag svårtillämpliga reglerna för nedsättning av socialavgifter inom vissa delar av tjänstesektorn. Detta och kravet på ansökningsförfarande innebär såväl rättsovisshet som en betydande ökning av fullgörandekostnaderna för företagen. Enligt verkets uppfattning innebär förslaget i vissa fall ett incitament till användande av svart arbetskraft.

Det föreslagna SMF-regelverket är utformat så att det i stort sett helt utesluter användande av maskinellt urval för kontroll, eftersom den avgörande informationen inte finns tillgänglig i Skatteverkets register eller i andra register till vilka verket har tillgång. De nu föreslagna kompletteringarna tillsammans med det ursprungliga förslaget står i direkt konflikt mot såväl regeringens som Skatteverkets ambition att förenkla reglerna i synnerhet för små och medelstora företag.

Inga kommentarer: